Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Watson Service Management B.V., gevestigd te Nieuwegein, kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Lierseschans 10-13, 3432ET;

opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel haar rechtsopvolger, ten behoeve van wie, door of vanwege door opdrachtnemer diensten worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van de opdrachtnemer en haar werknemers en voorts op alle tussen de door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst(en) betrokken partij(en) en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd en vormen deze algemene voorwaarden een onlosmakelijk geheel met die bedoelde overeenkomst(en).

Met ter zijde stelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden alle opdrachten geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan de opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig verwerpt opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door opdrachtnemer wanneer dan ook toegepast en toegestaan, dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan de opdrachtnemer diensten en/of werkzaamheden van derden heeft c.q. dienen te worden betrokken.

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden in te zien en om onverwijlde toezending van een exemplaar te verzoeken, hetgeen alsdan per ommegaande kosteloos zal geschieden.

Partijen kunnen tezamen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden overeenkomen.

Door ondertekening van de overeenkomst met opdrachtnemer verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde dienst.

Indien het opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden, waaronder doch niet beperkt tot ziekte en ongeval, onmogelijk is de overeengekomen werkzaamheden tijdig te verrichten, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan in kennis stellen en in goed onderling overleg met opdrachtgever nieuwe afspraken maken over de hervatting van de werkzaamheden, dan wel in goed onderling overleg met opdrachtgever een plaatsvervanger aanstellen. Opdrachtnemer garandeert echter geen vervanging.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer zo veel mogelijk tevoren met opdrachtgever overleggen en in ieder geval bij de selectie van die derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen (een) derde(n), dient zij dat onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer te berichten, waarna opdrachtnemer in goed onderling overleg met opdrachtgever zal kiezen voor een ander. Het staat opdrachtnemer vrij een plaatsvervanger aan te stellen wanneer (een) derde(n) door onvoorziene omstandigheden niet in staat is (zijn) gemaakte afspraken na te komen. Opdrachtnemer garandeert echter geen vervanging. Ook in geval van vervanging zal opdrachtgever schriftelijk worden geïnformeerd en heeft opdrachtgever het recht die plaatsvervanger(s) af te wijzen.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de hiervoor genoemde aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen, nadat opdrachtnemer opdrachtgever daarover schriftelijk heeft geïnformeerd.

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de volgende fase of onderdelen daarvan opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtnemer dient, zowel tijdens als na de inhuurperiode, in de ruimste zin des woords geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle zaken die opdrachtgever, haar opdrachtgevers of de onderneming van opdrachtgever of haar opdrachtgevers betreffen. Alle informatie die opdrachtnemer ter kennis komt, zal opdrachtnemer uitsluitend aanwenden ten behoeve van de uitoefening van de opdracht.

Terzake van alle door opdrachtnemer aan de cliënt ter beschikking gestelde know-how, in welke vorm dan ook, worden uitdrukkelijk alle (intellectuele) eigendomsrechten voorbehou­den tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De opdrachtgever kan deze know-how uit­sluitend ten eigen be­hoeve ge-/verbrui­ken en het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om deze op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken en/of door te geven dan wel te exploi­teren, tenzij schriftelijk an­ders is overeengekomen.

Artikel 4: Opleidingen

Aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Opdrachtnemer is gerechtigd het trainings- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering.

Opdrachtnemer is gerechtigd de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

Annulering dient vooraf schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer gemeld te worden. Er zal in overleg met de opdrachtgever worden gezocht naar een geschikt alternatief.

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs van de training/opleiding verschuldigd.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs van de training/opleiding verschuldigd.

Een deelnemer aan een training mag zich laten vervangen.

Bij annulering van incompany trainingen/opleidingen worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten gespecificeerd in rekening gebracht. Wanneer een incompany training/opleiding binnen een maand voor de aanvang wordt geannuleerd, zal het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden door bij opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling

Opdrachtnemer is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte en/of  gevolgschade is uitgesloten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste, ondeugdelijke en/of gebrekkige gegevens in de door opdrachtgever verstrekte informatie aan opdrachtnemer of aan door opdrachtnemer aangestelde derden.

Onverminderd de voorgaande bepalingen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

Indien en voor zover het vorige lid om welke reden ook nietig en/of onverbindend wordt verklaard, is iedere aansprakelijkheid, onverminderd al het voorgaande, beperkt tot eenderde van het factuurbedrag en voorts beperkt tot een maximum bedrag gelijk aan drie maanden honorarium voor de betreffende opdracht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De aansprakelijkheid geldt nimmer voor eventuele vervolgschade, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade aan roerend en/of onroerend goed dan wel aan personen zowel bij de opdrachtgever zelf als bij derden, tenzij een en ander is veroorzaakt door grove schuld en/of opzet van opdrachtnemer, hetgeen opdrachtgever dient te bewijzen.

Artikel 7        Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting voortvloeiende uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dan wel komt te verkeren in een toestand als is bedoeld in artikel 4, lid 2, van deze algemene voorwaarden, zal opdrachtnemer het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

Ieder der partijen heeft het recht ontbinding te verzoeken van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De partijen die de hiervoor bedoelde ontbinding wenst stelt de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte.

Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk tegen de eerste dag van iedere maand en voorts met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

De partij die de overeenkomst tussentijds ontbindt, wordt jegens de andere partij schadeplichtig. De alsdan te betalen ontbindingsvergoeding bedraagt de som van zes maanden van het overeengekomen maandhonorarium van opdrachtnemer, althans voor zover dat minder is de som van het honorarium over het aantal resterende contractmaanden (een deel van de maand als volle maand tellende). Indien een partij de hiervoor vermelde opzegtermijn niet in acht wenst te nemen, zal de ontbindingsvergoeding worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het aantal maanden van de opzegtermijn dat niet in acht is genomen.

Artikel 8        Geschillen

De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede van de geschillen betreffende de uitleg van deze algemene voorwaarden. Niettemin hebben partijen het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op rechtshandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Het betreft hier een termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a BW.

De vordering van opdrachtnemer is terstond geheel opeisbaar waarbij het verzuim van opdrachtgever meteen intreedt indien:

de opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen ex art. 3 jo 284 Faillissementswet indient, in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt geplaatst;

beslag op het geheel, dan wel gedeelte van het eigendom van opdrachtgever wordt gelegd;

de opdrachtgever zijn bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, of op andere wijze voortzet.

Indien opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij, vanaf het moment van verzuim, een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als volle maand wordt gerekend, over de nog openstaande hoofdsom, zulks tot aan de dag der algehele voldoening. In dat geval is opdrachtnemer tevens gerechtigd om haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten totdat de vordering is voldaan.

Alle door opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever en worden forfaitair vastgesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,=, tenzij de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het forfaitaire bedrag hiervoor bedoeld. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is de opdrachtgever ter zake in rechte te betrekken, is de opdrachtgever gehouden alle door opdrachtnemer gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen de declaratie van de door opdrachtnemer ingeschakelde raadsman, integraal te voldoen.

Artikel 7: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting voortvloeiende uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dan wel komt te verkeren in een toestand als is bedoeld in artikel 4, lid 2, van deze algemene voorwaarden, zal opdrachtnemer het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

Ieder der partijen heeft het recht ontbinding te verzoeken van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De partijen die de hiervoor bedoelde ontbinding wenst stelt de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte.

Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk tegen de eerste dag van iedere maand en voorts met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

De partij die de overeenkomst tussentijds ontbindt, wordt jegens de andere partij schadeplichtig. De alsdan te betalen ontbindingsvergoeding bedraagt de som van zes maanden van het overeengekomen maandhonorarium van opdrachtnemer, althans voor zover dat minder is de som van het honorarium over het aantal resterende contractmaanden (een deel van de maand als volle maand tellende). Indien een partij de hiervoor vermelde opzegtermijn niet in acht wenst te nemen, zal de ontbindingsvergoeding worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het aantal maanden van de opzegtermijn dat niet in acht is genomen.

Artikel 8        Geschillen

De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede van de geschillen betreffende de uitleg van deze algemene voorwaarden. Niettemin hebben partijen het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op rechtshandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Geschillen

De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede van de geschillen betreffende de uitleg van deze algemene voorwaarden. Niettemin hebben partijen het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op rechtshandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

This page is Amazing

Consequat penatibus urna parturient mauris scelerisque euismod felis tristique, taciti sociis condimentum dictum senectus neque mattis, vehicula dis phasellus facilisi natoque sed arcu. Eleifend platea nisi ut ligula fringilla inceptos class id duis, mauris sed facilisis euismod suspendisse aliquam erat dui etiam.

Ad feugiat velit arcu habitant montes erat dis eget aptent eros ac hendrerit, himenaeos cum egestas facilisi sapien dapibus posuere laoreet tincidunt consequat. Urna justo auctor senectus cras phasellus donec posuere nulla nisl fusce mus iaculis pharetra lobortis, magna suscipit ridiculus neque vivamus potenti quis viverra mi sagittis fringilla aliquam. Netus sapien vulputate rutrum nunc phasellus vivamus nisi vitae elementum vel suspendisse bibendum, cursus nec taciti velit magna tellus neque in sociosqu sodales sagittis duis.